Tổng hợp - Tag: Marketing - Trang 10

Nhập nội dung cần tìm...

Chiến lược giá là gì? Các chiến lược giá phổ biến trong Marketing

Chiến lược giá là gì? Liệt kê & Phân tích các chiến lược giá phổ biến trong Marketing. Các chiến lược giá này được sử dụng cho những mục đích nào? Cách thức triển khai của mỗi chiến lược giá như thế n...

Định giá sản phẩm là gì? Các phương pháp định giá sản phẩm trong marketing

Có bao nhiêu phương pháp định giá sản phẩm trong Marketing? Cách thức thực hiện của từng phương thức ra sao? Các phương thức ấy nên áp dụng với những loại sản phẩm/dịch vụ nào?

Cấu trúc của sản phẩm & dịch vụ trong Marketing

Trong Marketing, cấu trúc của sản phẩm/dịch vụ gồm những thành phần nào? Từng thành phần ấy có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp?

Định vị sản phẩm/dịch vụ trong Marketing

Thế nào là định vị sản phẩm/dịch vụ? Có bao nhiêu chiến lược định vị sản phẩm/dịch vụ? Cách thức thực hiện ra sao?

Khác biệt hóa (differentiation) là gì? Các phương pháp khác biệt hóa trong Marketing

Khác biệt hóa (differentiation) là gì? Khái niệm về Khác biệt hóa (differentiation) trong Marketing. Có bao nhiêu phương pháp giúp doanh nghiệp có thể tạo ra được giá trị khác biệt (khác biệt hóa) cho...

Tổng quan về quy trình hoạt động Marketing

Quá trình hoạt động Marketing của doanh nghiệp trải qua những giai đoạn nào? Nội dung cụ thể của mỗi giai đoạn là gì?

Môi trường vi mô (Microenvironment) là gì? Các nhân tố và Ví dụ

Môi trường vi mô - Micro-environment là gì? Trình bày các nhân tố trong môi trường vĩ mô dưới dạng sơ đô. Phân tích các tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô đến hoạt động Marketing của doan...

Phân khúc thị trường là gì? Các phương pháp phân khúc thị trường phổ biến trong Marketing

Thế nào là phân khúc thị trường? Có bao nhiêu định nghĩa về phân khúc thị trường? Tại sao doanh nghiệp phải phân khúc thị trường? Các phương pháp phân khúc thị trường phổ biến trong Marketing.

Khách hàng mục tiêu là gì? Chiến lược chọn thị trường mục tiêu trong Marketing

Khách hàng/thị trường mục tiêu (target customer/target market) là gì? Vai trò của khách hàng/thị trường mục tiêu trong Marketing. Làm thế nào & chiến lược để doanh nghiệp xác định, chọn đúng thị trườn...

Khách hàng tiềm năng là gì? Vai trò của khách hàng tiềm năng trong Marketing

Khái niệm về khách hàng tiềm năng. Vai trò của khách hàng tiềm năng trong Marketing. Các phương pháp xác định khách hàng tiềm năng.

Bài đăng được tài trợ