Ngôn ngữ:

Điều khoản sử dụng website

Điều khoản sử dụng website của chúng tôi:

  1. Người dùng được toàn quyền truy cập tất cả các nội dung được đăng tải công khai trên website hocmarketing.org.
  2. Các trường hợp copy, sao chép nội dung từ website hocmarketing.org và đăng tải lên website khác sẽ bị cấm tuyệt đối. Chi tiết tham khảo tại trang Bản quyền nội dung.
  3. Người dùng có thể để lại ý kiến, phản hồi của mình thông qua bình luận ở cuối bài viết. Trong một số trường hợp, hocmarketing.org có thể ẩn đi các bình luận với nội dung cực đoan (tục tĩu, xúc phạm, lăng mạ, kích động bạo lực...).
  4. Các comment có chứa đường link dẫn về website khác sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!