TP HCM trao hỗ trợ 18 triệu đồng cho người bị mất việc do COVID-19: Điều bạn chưa biết!

TP HCM trao hỗ trợ 18 triệu đồng cho người bị mất việc do COVID-19: Điều bạn chưa biết!

TP HCM hỗ trợ 18 triệu đồng cho người mất do COVID-19 từ năm 2021 Đây là chương trình hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người mất do COVID-19 tại cộng đồng UBND TP HCM đã gửi công văn đến các sở, ngành, quận, huyện, và TP Thủ Đức để đảm bảo đúng quy định pháp luật trong việc tổ chức mai táng

Chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp theo Nghị định 20/2021 của Chính phủ đã quy định chi tiết chính sách hỗ trợ chi phí mai táng. Theo đó, đối tượng được hưởng trợ cấp là các hộ gia đình có người chết do COVID-19 tại cộng đồng và người thân tự tổ chức mai táng trên địa bàn thành phố. Mức hỗ trợ là 18 triệu đồng cho mỗi trường hợp người mất do mắc COVID-19.

TP HCM trao hỗ trợ 18 triệu đồng cho người bị mất việc do COVID-19: Điều bạn chưa biết!

Tại TP HCM, những người mất do dịch COVID-19 đã được tổ chức lễ tang theo đúng nghi thức và quy định của pháp luật. Để được hỗ trợ chi phí mai táng, hộ gia đình cần điền tờ khai đề nghị theo mẫu số 04 (ban hành kèm theo Nghị định 20/2021) và gửi giấy báo tử đến Chủ tịch UBND cấp xã nơi họ đang cư trú.

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu từ Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ xem xét và quyết định. Nếu có các trường hợp phát sinh từ ngày công bố ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn thành phố (ngày 29-4-2021) đến ngày 30-6-2021, chúng ta có thể sử dụng nguồn trợ giúp từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua các cơ quan và tổ chức. Nếu thiếu kinh phí, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức sẽ báo cáo UBND thành phố, và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Sở Y tế để đề xuất các giải pháp phù hợp.

Đối với các trường hợp phát sinh từ ngày 1-7-2021 trở đi (ngày Nghị định 20/2021 có hiệu lực thi hành), ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo the theo phân cấp ngân sách hiện hành. Nguồn trợ giúp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sẽ được hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức. Trong trường hợp kinh phí thiếu, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ có văn bản báo cáo UBND thành phố.

Hơn nữa, đối với các hộ gia đình đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức hỗ trợ khác nhau, chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.