Cập Nhật Hướng Dẫn SEO Của Google: Phủ Định Những Điều Mị Lưỡng

Cập Nhật Hướng Dẫn SEO Của Google: Phủ Định Những Điều Mị Lưỡng

Đội ngũ Search Relations của Google đang lên kế hoạch cập nhật Hướng dẫn SEO Starter Guide của họ, tập trung vào việc phủ định những điều mị lưỡng và hiện đại hóa lời khuyên.

Vai Trò Của Cấu Trúc HTML Trong Xếp Hạng Tìm Kiếm

Dưới đây là một số thay đổi đáng chú ý nhất được thảo luận trong buổi phát thanh.

Illyes lưu ý: 'Sử dụng tiêu đề và một phần tử tiêu đề tốt và có đoạn văn, vâng, tất cả đều tốt. Nhưng ngoài ra, việc nghĩ về cách trang… hoặc cách cấu trúc HTML không có ý nghĩa nhiều,' phủ định những quan niệm sai lầm phổ biến trong cộng đồng SEO.

Tên Miền: Thương Hiệu Hay Từ Khóa

Lời khuyên này phản ánh một xu hướng chọn tên miền tập trung vào thương hiệu trong chiến lược SEO.

Thẻ Meta: Bao Gồm Hay Không Bao Gồm?

Gary giải thích: 'Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn khi ghi chép các mô hình chống lại vì chúng ta có thể cũng đưa ra ý tưởng về những lo lắng mới cho chủ sở hữu trang web cần phải suy nghĩ về,' nhấn mạnh vào sự tiếp cận thận trọng của họ.