Chồng là giám đốc, vợ làm phó giám đốc có hợp pháp không?

Chồng là giám đốc, vợ làm phó giám đốc có hợp pháp không?

Chồng giữ chức giám đốc, vợ làm phó giám đốc có hợp pháp không? - Vấn đề nổi bật thu hút sự quan tâm của nhiều người Bài viết này cung cấp phân tích chi tiết và giải đáp câu hỏi trên

1. Nhiệm vụ của phó giám đốc và giám đốc:

Dựa vào quy định của Luật doanh nghiệp 2020, mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những chức danh quản lý riêng:

- Đối với công ty cổ phần, chúng ta có các chức danh quản lý sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, và người quản lý khác được pháp luật ủy quyền ký kết các giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.

– Đối với công ty có cấu trúc thành viên là một cá nhân: Chủ tịch công ty; Thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Người quản lý khác có quyền đại diện công ty ký kết các giao dịch theo quy định trong Điều lệ Công ty.

+ Đối với công ty có cấu trúc thành viên là hai cá nhân có chức danh quản lý: Chủ tịch Hội đồng thành viên; Thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Người quản lý khác có quyền đại diện công ty ký kết các giao dịch theo quy định trong Điều lệ Công ty.

- Với công ty hợp danh, thì thành viên hợp danh, chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc, và người quản lý khác có thẩm quyền, phải đại diện cho công ty và ký kết các giao dịch của công ty theo quy định trong Điều lệ Công ty.

- Đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân, giám đốc hoặc tổng giám đốc, và người quản lý khác có thẩm quyền, phải đại diện cho công ty và ký kết các giao dịch của công ty theo quy định trong Điều lệ Công ty.

- Nhiệm vụ chính của phó giám đốc là quản lý nhân sự.

- Phó giám đốc công ty có trách nhiệm phân công, sắp xếp nhân sự, đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy định của công ty.

- Ngoài ra, phó giám đốc còn phụ trách đào tạo nhân sự và xây dựng hệ thống nhân sự chất lượng.

- Công việc trên đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của kinh tế doanh nghiệp.

- Thực hiện các hoạt động hướng dẫn kinh doanh/ sản xuất trong công ty: Mỗi doanh nghiệp có các hệ thống điều hành, kinh doanh, sản xuất riêng biệt. Với vai trò quan trọng, mỗi bộ phận này cần được hỗ trợ bởi Phó giám đốc để đảm bảo sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của Phó giám đốc bao gồm hỗ trợ các bộ phận kinh doanh, sản xuất, điều phối ngân sách và lập kế hoạch kỹ càng để đảm bảo hoạt động suôn sẻ của công ty. Ngoài ra, Phó giám đốc còn có trách nhiệm trao đổi và thảo luận với Giám đốc để đưa ra các quyết định chính sách phù hợp cho công ty.

- Phó giám đốc đảm nhận nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến kỹ năng văn thư như phân tích công việc, đánh giá và phân công nhiệm vụ cho nhân viên theo đúng người và đúng nhiệm vụ; thực hiện đào tạo, lập kế hoạch, kiểm soát hành chính, quản lý dự án và quản lý chương trình nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận và phòng ban trong công ty.

- Đối với từng loại hình doanh nghiệp cụ thể, nhiệm vụ của giám đốc cũng có sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, giám đốc vẫn cần đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Giám đốc phải thực hiện việc lập kế hoạch các chiến lược phát triển của công ty; đề ra kế hoạch chiến lược và ngân sách cho các đơn vị, phòng để thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty; Thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

+ Vị trí của giám đốc là đảm nhận trách nhiệm trong việc đưa ra các quyết định về các dòng sản phẩm mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và công ty. Ngoài ra, giám đốc cũng phải xây dựng chiến lược, chiến dịch, và chương trình phát triển thương hiệu của công ty.

+ Với vai trò của mình, giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm tuyên bố quyết định các vấn đề không cần sự thẩm định từ Hội đồng quản trị, bao gồm việc đại diện cho công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty dựa trên những tiêu chuẩn quản lý tốt nhất.

2. Chồng là giám đốc, vợ làm phó giám đốc có hợp pháp không?

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc, tổng giám đốc được quy định trong Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2020. Điều này xác định rõ ràng:

- Giám đốc, tổng giám đốc có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty mà không phụ thuộc vào sự phê duyệt của Hội đồng quản trị;

- Giám đốc, tổng giám đốc có trách nhiệm chịu trách nhiệm về việc triển khai các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám đốc, tổng giám đốc phải tiến hành triển khai kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.

- Giám đốc, tổng giám đốc đề xuất cải thiện cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

- Giám đốc, tổng giám đốc có trách nhiệm chọn người, miễn nhiệm và bãi nhiệm các vị trí quản lý trong công ty, trừ những vị trí thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Giám động có quyền quyết định về tiền lương và các phúc lợi khác của nhân viên trong công ty, bao gồm cả việc bổ nhiệm người quản lý do Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ủy quyền; tuyển dụng lao động; đề xuất phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh.

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và hợp đồng lao động đã ký với công ty, cùng với các quyết định và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp vi phạm quy định này gây thiệt hại cho công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho công ty.

Theo quy định của điều luật đã nêu, giám đốc có quyền tuyển dụng thành viên quản lý cho công ty. Do đó, giám đốc có quyền chọn bổ nhiệm phó giám đốc. Trong trường hợp thực tế, nếu giám đốc là chồng, việc bổ nhiệm vợ của ông làm phó giám đốc hoàn toàn pháp lý. Vì vậy, khi chồng là giám đốc và vợ được bổ nhiệm làm phó giám đốc, điều này là hợp pháp.

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc doanh nghiệp:

CÔNG TY ……………..

————————-

Số:…/…../QĐ-GĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — — — — —

… vào ngày … tháng … năm…

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc)

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY …………

–  Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

–  Căn cứ Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty ………………..;

– Căn cứ yêu cầu và tình hình hoạt động thực tế của Công ty …………………;

–  Xét năng lực của ông/bà ……………..;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông/bà ……………….. có thông tin dưới đây làm Phó Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty.

Họ và tên: ………………………………………………….. Ngày sinh: ……………………..

Số chứng minh nhân dân: …………………………………… do ……………………………… cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của ông/bà …………………

1. Thúc đẩy, theo dõi và hợp tác kiểm tra thực hiện công việc kế toán liên quan đến tài chính của Công ty.

2. Đóng dấu và ký các văn bản, tài liệu theo sự uỷ quyền của Giám đốc Công ty.

3. Được hưởng đầy đủ các đặc quyền theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động và quy định hoạt động của Công ty.

4. Tuân thủ các quyền và nghĩa vụ khác theo nội quy và quy định hoạt động của Công ty.

Điều 3. Ông/bà ………………, các ông/bà và Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu CT.

GIÁM ĐỐC

Trong hoạt động vận hành và quản lý một doanh nghiệp, vai trò và trách nhiệm của phó giám đốc rất quan trọng. Khi giám đốc quyết định bổ nhiệm một cá nhân làm phó giám đốc, quyết định này phải được thông báo trong các cuộc họp của doanh nghiệp. Đồng thời, quyết định này phải có bằng văn bản và tuân thủ đúng các nội dung theo mẫu.

Ngoài ra, quyết định bổ nhiệm phó giám đốc cũng là cơ sở công bố chính thức cho việc người được bổ nhiệm lên chức vụ mới là phó giám đốc. Từ đó, cá nhân này sẽ thực hiện các hoạt động và công việc trong phạm vi quyền hạn của mình.

Vì vậy, việc chồng chức danh giám đốc và vợ chức danh phó giám đốc là pháp lý hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là trong nhiều trường hợp cụ thể, người chồng hoàn toàn có thể và có quyền bổ nhiệm vợ làm phó giám đốc. Tuy nhiên, quá trình bổ nhiệm này phải tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định do pháp luật đưa ra. Những quy định này được Nhà nước đưa ra nhằm đảm bảo tính khách quan trong hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, nó cũng đóng góp vào việc tạo ra cơ cấu quản lý chặt chẽ, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của doanh nghiệp.

Văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: Luật doanh nghiệp năm 2020.