Kế hoạch sử dụng đất được công bố công khai khi nào?

Kế hoạch sử dụng đất được công bố công khai khi nào?

Kế hoạch sử dụng đất được công bố công khai khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt Thời gian công khai chậm nhất là 15 ngày sau khi được phê duyệt Việc công khai thông tin diễn ra trong suốt thời kỳ kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất cũng được công khai theo quy định

1. Kế hoạch sử dụng đất được công bố công khai khi nào? 

1.1. Kế hoạch sử dụng đất là gì?

Theo quy định tại điều 3 của Luật đất đai 2013, kế hoạch sử dụng đất có thể được hiểu là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong giai đoạn kế hoạch sử dụng đất. Trong công tác quản lý đất đai của nhà nước, việc có kế hoạch sử dụng đất đóng một vai trò rất quan trọng. Bằng cách thông qua kế hoạch sử dụng đất, chúng ta có thể thu thập được các thông tin liên quan đến việc sử dụng đất như thế nào, có được phép chuyển đổi mục đích hay không, ...

1.2. Thời điểm công khai kế hoạch sử dụng đất:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 48 của Luật đất đai năm 2013, ta có thể xác định rằng công bố công khai phải được thực hiện trong khoảng thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và việc công khai phải được thực hiện trong suốt giai đoạn kế hoạch sử dụng đất.

Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền phải công khai kế hoạch sử dụng đất như sau:

Thứ nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo quy định hiện hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công khai kế hoạch sử dụng đất quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của ủy ban cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của ủy ban cấp huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở ủy ban cấp xã.

Như vậy, từ các quy định trên thì ta có thể kết luận rằng việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và phê duyệt. Theo đó, kế hoạch sử dụng đất phải được công bố công khai chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công khai này phải được duy trì trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

2. Khi nào công khai quy hoạch sử dụng đất?

2.1. Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Căn cứ vào những quy định tại điều 3 của Luật Đất đai năm 2013, ta có thể hiểu rằng việc phân bổ và định vị đất đai theo không gian sử dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu được thực hiện dựa trên tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của từng ngành, lĩnh vực đối với các vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian nhất định, đó chính là quy hoạch sử dụng đất.

2.2. Khi nào công khai quy hoạch sử dụng đất: 

Đầu tiên, việc công bố quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Theo quy định tại Điều 38 của Luật Quy hoạch năm 2017, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, toàn bộ nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo quy định tại Điều 39 của Luật Quy hoạch năm 2017, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cần công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định tại khoản 2, Điều 48, Luật đất đai năm 2013. Thời hạn công bố công khai là 15 ngày kể từ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, và công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có trách nhiệm công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Theo quy định của pháp luật, ủy ban nhân dân cấp huyện cần công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp huyện. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện liên quan đến xã, phường, thị trấn cần được công bố công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất cần công khai thông tin gì?

Việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần tuân theo nguyên tắc nhất định. Khi công khai kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, chúng ta cần đưa ra thông tin về các tài liệu như quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, báo cáo thuyết minh, bản đồ dạng ảnh pdf và dạng ảnh dgn, và danh mục các công trình sử dụng đất. Đồng thời, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng phải đảm bảo địa điểm công khai, bao gồm trụ sở ủy ban nhân dân cấp huyện, hoặc trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp huyện, công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã, và công khai trên trang Thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Quy định về hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Theo quy định tại điều 4 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT, mẫu hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm các giấy tờ và tài liệu sau đây:

Trước tiên, đối với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất quốc gia và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia, yêu cầu bao gồm biểu mẫu kế hoạch sử dụng đất quốc gia; tờ trình và báo cáo tổng hợp theo biểu mẫu; bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất, bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất và các bản đồ chuyên đề theo mẫu.

Thứ hai, đối với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, yêu cầu bao gồm biểu mẫu kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; tờ trình và báo cáo tổng hợp theo biểu mẫu quy định; bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất, bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất và các bản đồ chuyên đề theo mẫu quy định.

Thứ ba, đối với mẫu hồ sơ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cần bao gồm biểu quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải tuân theo mẫu quy định; tờ trình và báo cáo thuyết minh tổng hợp theo mẫu quy định; bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bản đồ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; bản đồ điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các bản đồ chuyên đề theo mẫu quy định.

Thứ tư, đối với mẫu hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, cần bao gồm biểu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo mẫu quy định; tờ trình và báo cáo thuyết minh tổng hợp theo mẫu quy định; bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và các bản đồ chuyên đề theo mẫu quy định.

Nhìn vào điều đó, có thể thấy hiện nay đã có những quy định rõ ràng và chi tiết về mẫu hồ sơ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất áp dụng theo từng trường hợp.

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết là:

– Luật đất đai 2013