Ngôn ngữ:

Thuật ngữ

Nhập nội dung cần tìm...

Giá trị khách hàng (customer value) là gì?

Định nghĩa về giá trị khách hàng (customer value) trong Marketing. Vai trò của giá trị khách hàng đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp. Cách thức để doanh nghiệp tạo ra giá trị khách hàng.

Trung gian phân phối là gì? Vai trò của trung gian phân phối

Thế nào là trung gian phân phối? Các trung gian phân phối có thể phân thành những loại nào? Trung gian phân phối có vai trò gì đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp?

Marketing logistics là gì?

Marketing logistics (hay còn gọi tắt là logistics) là công việc bao gồm lên kế hoạch, thực hiện và kiểm soát luồn dịch chuyển của nguyên liệu đầu vào cũng như là sản phẩm đầu ra cùng những thông tin l...

Phân tích SWOT là gì? Hướng dẫn lập ma trận SWOT

Khái niệm: SWOT là sơ đồ thể hiện sự đánh giá tổng thể về 4 khía cạnh của một tổ chức bao gồm: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề của doa...

Thương hiệu (Brand) là gì?

Thương hiệu (Brand) là gì? Liệt kê các yếu tố cấu thành nên thương hiệu. Ví dụ về thương hiệu.

Nhãn hiệu (Label/Logo) là gì? So sánh Nhãn hiệu vs Thương hiệu

Nhãn hiệu (Label/Logo) là gì? Ví dụ về nhãn hiệu. So sánh sự khác biệt giữa Nhãn hiệu vs Thương hiệu (Brand).

Thị trường doanh nghiệp (Business Market) là gì ?

Thị trường (Business Market) là gì ? Khái niệm - Phân tích những nét đặc trưng của Thị trường doanh nghiệp so với thị trường tiêu dùng.

Thị trường tiêu dùng (Consumer Market) là gì ?

Thị trường tiêu dùng (Consumer Market) là gì ? Thị trường tiêu dùng khác như thế nào so với thị trường doanh nghiệp?

Môi trường vi mô (Microenvironment) là gì? Các nhân tố và Ví dụ

Môi trường vi mô - Micro-environment là gì? Trình bày các nhân tố trong môi trường vĩ mô dưới dạng sơ đô. Phân tích các tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô đến hoạt động Marketing của doan...

Môi trường vĩ mô (Macroenvironment) là gì? Ví dụ thực tế

Môi trường vĩ mô (Thuật ngữ tiếng Anh: Macro-environment) là gì? Có bao nhiêu yếu tố thuộc về môi trường vĩ mô? Các yếu tố ấy ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp?

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!